Terug

Voorjaarsaanbiedingen met HOGE KORTINGEN op geselecteerde Yamaha piano's & silent piano's - tot wel €2.000,- korting!

  • 2000m2 winkeloppervlakte
  • Service en hoogwaardige kwaliteit
  • Gitaar & Piano specialist

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Muziekhuis Souman B.V. gevestigd te Hattemerbroek, hierna te noemen Muziekhuis Souman.
1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Muziekhuis Souman afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 2 Aanbiedingen
2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2-2 Mondelinge aanbiedingen door Muziekhuis Souman of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door haar zijn bevestigd.
2-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door Muziekhuis Souman zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden Muziekhuis Souman niet.


Artikel 3 Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Muziekhuis Souman binden de laatste niet, voor zover ze door Muziekhuis Souman niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.


Artikel 4 Overeenkomst
4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en / of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Muziekhuis Souman door zijn bevestiging.
4-2 Elke met Muziekhuis Souman aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Muziekhuis Souman van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Muziekhuis Souman zodanig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Muziekhuis Souman zich zal wenden tot extern incassobureau. 
4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Muziekhuis Souman bij de aanbieding versterkt, zijn voor Muziekhuis Souman niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan. 


Artikel 5 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden
5-1 Muziekhuis Souman aanvaardt slechts de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
5-2 Eventuele toepasselijkheid van de vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Muziekhuis Souman onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
5-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Muziekhuis Souman aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen hier automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.


Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten
6-1 Op alle door Muziekhuis Souman verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Muziekhuis Souman zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven Muziekhuis Souman zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Muziekhuis Souman zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. 


Artikel 7 Leveringstermijnen
7-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Muziekhuis Souman schriftelijk in gebreke te stellen. De
leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Muziekhuis Souman zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
7-2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. 


Artikel 8 Gedeeltelijke levering
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.


Artikel 9 Prijzen
9-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
9-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet belasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse- als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbetaling te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
9-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.


Artikel 10 Aanbetaling
Muziekhuis Souman is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Muziekhuis Souman de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.


Artikel 11 Annuleren
11-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Muziekhuis Souman reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Muziekhuis Souman gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresenteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Muziekhuis Souman als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Muziekhuis Souman te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
11-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Muziekhuis Souman zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.


Artikel 12 Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door Muziekhuis Souman aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van opdrachtgever.


Artikel 13 Aansprakelijkheid
13-1 Muziekhuis Souman is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn onderschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolg van een mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks
gebruik;
f. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
g. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
13-2 Muziekhuis Souman is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materiaal, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden voor zover ontstaan door schuld van Muziekhuis Souman of van hen, die door Muziekhuis Souman te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
13-3 Muziekhuis Souman zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
13-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard dan ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Muziekhuis Souman.  


Artikel 14 Garantiebepalingen
Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Muziekhuis Souman hanteert diverse garantiebepalingen voor diverse productgroepen. Deze zijn per product aangegeven in de webwinkel van Muziekhuis Souman. 
Yamaha occasion piano's en vleugels: minimaal 5 jaar
Overige piano's: minimaal 3 maanden of anders aangegeven
Nieuwe producten die vallen onder; Gitaren, Versterkers, Keyboards, Digitale Piano's: minimaal 2 jaar of anders aangegeven
Occasion producten die vallen onder; Gitaren, Versterkers, Keyboards, Digitale Piano's, Geluidinstallaties: minimaal 3 maanden of anders aangegeven
Accessoires: minimaal 3 maanden of anders aangegeven


Artikel 15 Materialen
15-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
15-2 Goederen die Muziekhuis Souman tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.
15-3 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Muziekhuis Souman door geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.


Artikel 16 Retentierecht
Wanneer Muziekhuis Souman goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Muziekhuis Souman heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.


Artikel 17 Reclame
17-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Muziekhuis Souman terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Muziekhuis Souman wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het verkochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
17-2 Muziekhuis Souman dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
17-3 Indien de reclame naar het oordeel van Muziekhuis Souman juist is, zal Muziekhuis Souman hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.


Artikel 18 Meer- en minderwerk
18-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
18-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
18-3 Door Muziekhuis Souman te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgevers in rekening worden gebracht.
18-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 19 Uitbesteding
Opdrachtgever machtigt Muziekhuis Souman om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Muziekhuis Souman gewenst tijdstip te laten uitvoeren.


Artikel 20 Leenapparatuur
20-1 De ter leen verstrekte goederen worden in goede staat ter beschikking gesteld en moeten door lener in dezelfde staat, behoudens normale slijtage, worden geretourneerd. De lener is gehouden de goederen bij ontvangst onmiddellijk op gebreken te controleren en bij geconstateerde gebreken onmiddellijk, binnen 24 uur, melding hiervan te maken.
20-2 De ter leen gestelde goederen dienen door de lener bij Muziekhuis Souman opgehaald te worden en hij zal de goederen ook bij Muziekhuis Souman terugbrengen, tenzij anders overeengekomen. Indien bij de ter leen gestelde goederen eveneens reserve-onderdelen verstrekt worden, dienen deze of de vervangen onderdelen aan Muziekhuis Souman geretourneerd te worden.
20-3 De lener is verplicht het geleende overeenkomstig de bepalingen van de leenovereenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:
a. De geleende goederen te behandelen als een goed huisvader en te gebruiken volgens de bekend veronderstelde eisen en voorschriften;
b. Geen veranderingen aan de geleende goederen aan te brengen;
c. Muziekhuis Souman te allen tijde toegang tot de geleende goederen te verschaffen;
d. Aanspraken van derden op de geleende goederen af te wijzen en Muziekhuis Souman ter zake te vrijwaren.
20-4 Het is huurder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Muziekhuis Souman het geleende aan derden in bruikleen af te staan.
20-5 Na de uitleentermijn moet de lener de ter leen gestelde goederen in goede staat retourneren, eventuele beschadigingen zijn voor rekening van de lener. Alle veranderingen, aanvullingen of reparaties aan de geleende goederen mogen uitgevoerd worden door Muziekhuis Souman.
20-6 Muziekhuis Souman is noch tegenover de lener noch tegenover derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleende goederen of door het personeel van Muziekhuis Souman, wat door Muziekhuis Souman voor het gebruik van de geleende goederen aan de lener is afgestaan, tenzij de schade het gevolg is van schuld en / of nalatigheid van Muziekhuis Souman.


Artikel 21 Wijzigen van de opdracht
21-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
21-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Muziekhuis Souman ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
21-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Muziekhuis Souman buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.


Artikel 22 Overmacht
22-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij het transport naar Muziekhuis Souman of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Muziekhuis Souman, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Muziekhuis Souman, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Muziekhuis Souman overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genoemd kan doen gelden.
22-2 Muziekhuis Souman is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.


Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud
23-1 Zolang Muziekhuis Souman geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Muziekhuis Souman.
23-2 Muziekhuis Souman heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
23-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.


Artikel 24 Oplevering
24-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Muziekhuis Souman dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde in gebruik heeft genomen.
24-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke Muziekhuis Souman niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel “ Overmacht” geregeld.


Artikel 25 Wanprestatie en ontbinding
25-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
25-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Muziekhuis Souman ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst te verklaren, zulks te zijner keuze. 
25-3 De in Lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Muziekhuis Souman eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt genomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Muziekhuis Souman op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.


Artikel 26 Betaling
26-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
26-2 Muziekhuis Souman is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
26-3 Muziekhuis Souman is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet-betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
26-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Muziekhuis Souman zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.


Artikel 27 Toepasselijkheid
Op alle door Muziekhuis Souman gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.


Artikel 28 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, 
zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Muziekhuis Souman, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.


Artikel 29 Retourneren akoestische piano's & vleugels
Wanneer opdrachtgever bij Muziekhuis Souman via de webshop (www.souman.nl) een akoestische piano, Silent piano of vleugel aanschaft, zal deze worden geleverd op de overeengekomen tijd, datum en plaats. Echter is het niet mogelijk deze te retourneren. 

 

Datum: 01-01-2022

Muziekhuis Souman B.V.

Rendementstraat 1
8094 RA Hattemerbroek
Telefoonnummer: 038-3765004
E-mailadres: [email protected] 
Website: www.souman.nl 
K.v.K. nummer: 83449604
BTW nummer: NL862878767B01

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Muziekhuis Souman 4,9 / 5 - 1012 Reviews @ Trustpilot
    Wij gebruiken cookies. Akkoord? JaNeePrivacy Policy »